zaterdag 16 april 2022

Arnolda's Dagboek - 16 april 2022 - Diora

Arnolda's Dagboek

Diora was er 2 maanden geleden slecht aan toe. 

Ze was zwaar ondervoed en woog maar 16 kilo.

Inmiddels is daar maar liefst 9 kilo bijgekomen. 


Maar helaas werd geconstateerd dat ze hartworm heeft, 

waarvoor ze een zeer intensieve en langdurige behandeling 

moet ondergaan van maar liefst 14 maanden. 

Een zeer kostbare behandeling. 

Maar, zeg nu zelf, zo een lieverd laat je toch niet in de steek? Diora is opgenomen in ons Friends for Life programma

Wilt u Diora helpen helemaal beter te worden? 

Laat het haar, via ons, weten!

Dank u wel - Efcharisto polí


dinsdag 5 april 2022

Speech Amfissa Shelter - Anastasia Angeletou - University Leiden

Speech door Anastasia Angeletou - Universiteit Leiden - December 2021

Origineel in het Engels hier onder. 


Dames en heren,

Laat me je meenemen op een mentale reis naar een plek een beetje ver hier vandaan.

Stel je voor dat je een van hen bent, één van de bewoners. 

Je woont in een cel, waar je eenmaal per dag voedsel van lage kwaliteit wordt toe gegooid. Als je geluk hebt, ben je snel genoeg om er als eerste te zijn, als je geluk hebt zal het eten niet tussen de stenen belanden en kun je eten zonder je tanden te breken. Als je geluk hebt, landt het eten niet in de modder.

Ook de toegang tot water is niet beveiligd. Het water zit vol modder en bacteriën. Er kan af en toe nieuw schoon water in je kooi worden gedaan, maar misschien ook niet. Je zult weer eens geluk moeten hebben.

Stel je bovendien voor dat je nog nooit in je leven hebt gebaad, zelfs niet één keer. Maar nogmaals, waarom zou iemand de moeite nemen om je te helpen in bad te gaan, aangezien de plek die je thuis hebt leren kennen zo vies is.

Er is ook geen elektriciteit. Als de zon ondergaat sta je in het donker en in de kou.

Menselijke liefde, aanraking en genegenheid zijn je allemaal onbekend. Alles wat je weet is angst en wanhoop.

De situatie welke ik zojuist heb beschreven, is niet overgenomen uit een horrorfilm en maakt ook geen deel uit van een gevangenis waar slechte mensen naartoe gaan nadat ze een misdaad hebben begaan. Het is de situatie in het Amfissa hondenasiel en ligt op 30 minuten van het bekende orakel van Delphi in Griekenland.

Dames en heren, National Geographic heeft de basisbehoeften van dieren gedefinieerd als: voedsel, water, beschutting tegen roofdieren en een plek om de jongen groot te brengen.

Deze honden krijgen helemaal niets!

Ondertussen fokken hondenfokkers honden met specifieke fysieke kenmerken met elkaar en verkopen hun puppy's vervolgens voor veel geld.

Ik vraag je, waarom kopen mensen rashonden terwijl er tegelijkertijd in veel landen in Europa hondenopvangcentra zijn zoals degene die ik je beschreef? Misschien weten ze niet wat de situatie is, misschien begrijpen ze niet wat er precies gebeurt en waarom het zo belangrijk is om een ​​hond van deze plek te redden. Misschien weten ze niet hoe ze uit het buitenland moeten adopteren en lijkt het erg ingewikkeld en tijdrovend. Misschien willen ze het niet accepteren en zien ze het liever als een nep overdreven situatie.

Helaas is het echt, en ik weet het omdat ik daar ben geweest, en ik heb gehuild en ik heb geprobeerd te helpen. Maar dit is een hel. Dit is een hel met gevangen engelen erin.

Ik zal je vertellen over een moeder, haar naam is Hope. Hope zat vastgeketend achter een vrachtwagen, en ze had borstkanker, leishmania, erlichia, schrammen van andere boze honden en was ook drachtig. Hope is in januari 2021 bevallen van 7 dode pups. Haar verhaal heeft een happy end. Ze is behandeld en gaat in januari 2022 samenwonen met een geweldige vrouw.

Er zijn meer verhalen zoals die van Hope, verhalen met een niet zo goed einde.

Honden zijn gedurende millennials selectief door mensen gefokt en zijn nu uniek aangepast aan menselijk gedrag. Ze zijn gefokt om in de behoeften van onze voorouders te voorzien, maar als gevolg daarvan kunnen ze nu niet in het wild overleven zonder mensen. Als gevolg van wat onze soort deed, krijgt deze soort, die niets verkeerd deed maar aan onze behoeften voldoet, te lijden.

Wie in deze kamer de liefde van een hond heeft ervaren, kan met mij bevestigen dat we geluk hebben om ze in ons leven te hebben. Velen zeggen dat honden de beste vrienden van mensen zijn. Dames en heren, we zijn vreselijke vrienden geweest. Ik denk niet dat iemand in deze kamer zulk giftig, manipulatief en egoïstisch gedrag van een vriend zou tolereren.

Een jaar geleden hebben mijn familie en ik contact opgenomen met een Nederlandse non-profitorganisatie genaamd Dog Rescue Greece. De voorzitter van de organisatie kwam naar het asiel en biedt sindsdien geweldige hulp.

Nu is het niet ingewikkeld meer, zoals sommige voorstanders van het kopen van rashonden beweren. Nu kunnen jij, ik en wie wil, deze specifieke organisatie of andere soortgelijke helpen. Wat hebben ze nodig? Liefdevolle mensen die willen adopteren, gastgezinnen die ermee instemmen om een ​​tijdje een hond te huisvesten, donaties die zullen worden gebruikt voor medische zorg, castratie, operaties en transport.

Ik weet dat je als student waarschijnlijk het gevoel hebt dat je niets kunt doen. Jullie hebben geen stabiel inkomen en veranderen waarschijnlijk af en toe van huisvesting. Dus wat ik hierboven noemde lijkt moeilijk. 

Er is echter meer. Er is veel dat je kunt doen. Iedereen hier kan hun stem zijn en het woord verspreiden. Voorkom dat je vriend een hond koopt en elimineer verkeerde informatie over dit probleem. Samen kunnen we een samenleving creëren waarin redden meer trendy en cooler is dan het bezitten van een dure hond. 

Een samenleving waar we de vrienden worden die ze verdienen. En dan misschien, heel misschien, zal de mentale reis die ik je vroeg te maken aan het begin van mijn toespraak uiteindelijk slechts een deel van een horrorfilm zijn, maar niet de realiteit.

Dank u


Lees in de weblog van 3 April welke verbeteringen er al gerealiseerd zijn. 
Origineel - Engels: 

                                                                                                                               

Leiden University

Argumentative and Rhetorical Strategies 

Speech (December 2021)

Anastasia Angeletou 


Ladies and gentlemen,

Let me take you on a mental trip to a place a little bit far from here,

Imagine you are one of them, one of its residents, 

Inside a cell, where you are thrown really low-quality food once per day. If you are lucky, you will be fast enough to get there first, if you are lucky the food will not land between the stones and you will be able to eat without breaking your teeth. If you are lucky the food wont land in the mud

Access to water is not secured either. Your water is filled with mud and bacteria. New clean water might be put in your cage once in a while but it might not. Once again you will have to be lucky.

Furthermore, imagine you have never bathed, not even once in your life. Yet again, why would someone even bother to help you bath, since the place that you have learned to call home is so dirty.

There is no electricity either. When the sun sets you are left in the darkness and in the cold

Human love, touch and affection are all unknown to you. All you know is fear and desperation.

The situation of what I just described you is not taken from a horror movie neither is part of a prison where bad people go after committing a crime. It’s the situation in the Amfissa dog shelter and is located 30 minutes from the well-known oracle of Delphi in Greece.

Ladies and gentlemen, National Geographic has defined animal’s basic survival needs as the following: food, water, shelter from predators and a place to raise the young.

These dogs get absolutely nothing.


In the meantime, dog breeders breed dogs with specific physical characteristics with each other and then sell their puppies for money.

I am asking you, why are people buying breed dogs when at the same time there are dog shelters like the one I described you in many countries in Europe? Maybe they don’t know what the situation is, maybe they do not understand what exactly is happening and why it is so important to save a dog from this place. Maybe they do not know how to adopt from abroad and it seems very complex and time consuming. Maybe they don’t want to accept it and prefer to see it as a fake exaggerated situation.

Unfortunately, it’s real, and I know because I have been there, and I have cried, and I have tried to help. But this is hell. This is hell with trapped angels inside. 


I will tell you about a mother, her name is Hope. Hope was chained behind a truck, and she had breast cancer, leishmania, erlichia, scratches by other angry dogs and was also pregnant. Hope gave birth in January 2021 to 7 dead puppies. Her story has a happy ending. She has been treated and in January 2022 will be living with a wonderful woman. 


There are more stories like Hope’s, stories with not so good endings. 

Dogs have been selectively bred by humans over millennial and now have become uniquely adapted to human behavior. They were bred to serve our ancestors needs but as a result now they cannot survive in the wild without humans. As a result of what our species did, this species who did nothing wrong but accommodate our needs gets to suffer.

Whoever in this room has experienced the love of a dog can confirm with me that we are lucky to have them in our lives. Many say that dogs are humans’ best friends. Ladies and gentlemen, we have been horrible friends. I don’t think anyone in this room would tolerate such toxic, manipulative and selfish behavior from a friend.


One year ago, my family and I contacted a Dutch Non-profit Organization called Dog Rescue Greece. The president of the organization came to the shelter and has been offering tremendous help ever since. 

Now it’s not complex anymore as some supporters of buying breed dogs would claim. Now you, I and whoever wants, can help this specific organization or other similar ones. What they need? Loving people who want to adopt, host families who agree to host a dog for a while, donations that will be used in medical care, neutering, operations, and transportation. 


I know that as a student you probably feel that there is nothing you can do. You don’t have a stable income and you probably keep changing accommodation once in a while. Thus, what I mentioned above seems hard. However, there is more. There is a lot you can do. Everyone here can be their voice and spread the word. Stop your friend from buying a dog and eliminate misinformation around this issue. Together we can create a society where rescuing is more trending and cooler than owning an expensive dog. A society where we become the friends that they deserve. And then maybe, just maybe, the mental trip I asked you to take in the beginning of my speech will finally be only part of a horror movie but not reality.  

Thank you


Read in our weblog of April 3rd which improvements have been made. 
zondag 3 april 2022

Arnolda's Dagboek - 3 April 2022 - Update Amfissa

Arnolda's Dagboek

Update Amfissa Shelter 3 April 2022

Sinds ons eerste bezoek aan Amfissa in december 2020, nadat wij een noodkreet hadden ontvangen, is er mede dankzij uw fantastische donaties veel veranderd. 

Waar we spraken over de “Hel van Amfissa” kunnen we nu spreken over "een plek waar honden kunnen verblijven". 
Niet alleen uw donaties, maar ook de vele gesprekken met de verantwoordelijke burgemeester en andere gezagdragers, hun daaropvolgende acties én de tomeloze inzet van vele vrijwilligers, hebben ertoe geleid dat de situatie van de honden in Amfissa verbeterd is. 


Het afgelopen jaar hebben we 214 honden kunnen plaatsen in Nederland en Griekenland. In de shelter in Amfissa verblijven nu nog ca.146 honden. 


De volwassen honden zijn nu allemaal gesteriliseerd/gecastreerd.

Honden zijn van de ketting afgehaald. Kennels worden nu weer schoongemaakt. 
Vele honden hebben bloedonderzoek en medische behandeling gekregen. 

Denk daarbij aan honden met Leishmania, Ehrlichea maar ook honden met gebroken ledematen, die hier al tijden mee “gelopen” hebben.

In het warme seizoen wordt er sinds afgelopen jaar wekelijks gesproeid tegen parasieten en teken. 


Vanuit Nederland hebben we kennel-delen over laten komen en zijn er enkele stabiele verblijven voor de honden gerealiseerd. 

De burgemeester van Amfissa heeft ervoor gezorgd dat er eerst een betonnen fundering is gestort met een rioolwaterafvoer. Daarna zijn de kenneldelen geplaatst.

Alle auto’s, vrachtwagens, karretjes, koelkasten, t.v’s, oude containers, oud ijzer, etcetera zijn van het terrein verwijderd. Pas nu is goed te zien hoe groot het terrein eigenlijk is.
Een klein kantoor dient op dit moment als quarantine afdeling. Maar ook dat gaat veranderen. Het grote oude gebouw wat vroeger als slachthuis fungeerde, is leeggehaald. De burgemeester heeft toegezegd dat hier compartimenten gemaakt mogen worden voor honden met speciale zorg en opslag van voer e.d.


Nu de schroothoop van oude auto’s weg is gehaald is er plek om weer nieuwe onderkomens te gaan bouwen. Hier zijn we over in gesprek met de burgemeester. Het plan is om over een grote lengte een overkapping met kennel-verblijven te realiseren met hondenhuisjes erin.Helaas zijn er nog te weinig kennels, en honden moeten helaas nog noodgedwongen met teveel honden in één ruimte verblijven. Er moeten meer plekken komen waar zij zich beter kunnen bewegen en een eigen plek vinden. Want dit is geen leven:
De kennels waarvan de afscheiding bestaat uit oude pallets moeten verbeterd worden. En er zijn nog steeds honden die extra zorg nodig hebben.

Bomen moeten worden geplant om zo betere schaduwplekken te creëren.

We kunnen terugkijken op een bewogen jaar, waarin voor vele honden het leven verbeterd is. 

Mede dankzij uw hulp, uw donaties, waar wij van Dog Rescue Greece maar zeker ook de keihard werkende vrijwilligers van Amfissa zelf, zeer dankbaar voor zijn.


Grote stappen zijn er gezet, veel verbeteringen zijn doorgevoerd. 

Maar we zijn er nog niet, en gaan door. Er moet nog steeds heel veel gebeuren. 


Mogen we blijven rekenen op uw hulp zodat we verder kunnen gaan op de ingeslagen goede weg? 

4 April 2022 is het Wereld Zwerfdieren Dag. 

Onlangs hebben wij u al verteld over het grote sterilisatie en castratie-project. [< klik] 

Maar liefst 140 honden zijn "geholpen" en kunnen niet meer 

voor (duizenden) nakomelingen zorgen.

We zorgen dus op vele manieren voor een gedegen aanpak van 

het zwerfhonden probleem en het immense lijden van de honden. 


Helpt u ons daarbij? Blijft u ons daarbij helpen? 

Dank u wel! Efcharisto polí!

Wilt u meer lezen over Amfissa? 

Alle artikelen staan op deze weblog. [< klik]

En een professionele film vindt u op YouTube: 


zaterdag 12 maart 2022

Een Tulp voor uw Hulp! - Voorjaarsactie

11 maart 2022 - Sneeuw in Griekenland - Zon in Nederland. 
De wereld staat op z'n kop, in alle opzichten, en het lijden wordt erger en groter. 
Ook voor de Griekse hondjes. 
Ook zij zitten, nog steeds en nu nóg meer dan ooit, in de knel. 

Vergeet ze alstublieft niet en doe mee aan onze tulpenactie!
Voor iedere donatie planten wij een (digitale) tulp. 
Dus: 
Een Tulp voor uw Hulp! 


🌷 Klik op de tuinman en plant een tulp 🌷
❤️ Dank u wel - Efcharisto polí ❤️
Update 17 maart 2022
Heel veel dank aan alle mensen die de Griekse hondjes niet vergeten, 
we hebben al veel tulpen kunnen planten. 
(maar er is nog voldoende plek voor meer 😀)
Uw giften zijn onontbeerlijk, grote of kleine giften... iedereen doet wat ie kan. 
Dat is de kracht van samenwerken! 
En...
Voor wie per maand 1 euro kan missen is er: Teaming
1 euro per maand. 
Waarvan echt elke cent bij ons, bij de hondjes komt. 
Meer informatie? 
Ga naar Teaming en meld u aan. 
1 euro per maand. 
❤️ Dank u wel - Efcharisto polí! ❤️zondag 20 februari 2022

Sterilisatie en Castratie Project

Twee weken lang hebben wij van Dog Rescue Greece een sterilisatie project kunnen draaien in de omgeving van Kamena Vourla. 

Για δύο εβδομάδες εμείς από το Dog Rescue Greece μπορέσαμε να εκτελέσουμε ένα έργο στείρωσης στην περιοχή των Καμένων Βούρλων.

For two weeks we from Dog Rescue Greece were able to run a sterilization project in the vicinity of Kamena Vourla.


Dankzij een fantastisch team met zorg en liefde voor de straathonden zijn er 140 gesteriliseerd. 

Χάρη σε μια φανταστική ομάδα με φροντίδα και αγάπη για τα σκυλιά του δρόμου, 140 έχουν στειρωθεί.

Thanks to a fantastic team with care and love for the street dogs, 140 have been sterilized.
Zonder de inzet van deze vrijwilligers was het niet gelukt om zo een mooi project neer te zetten. Dank aan allen!!

Χωρίς τις προσπάθειες αυτών των εθελοντών, δεν θα ήταν δυνατό να στηθεί ένα τόσο όμορφο έργο. Ευχαριστώ σε όλους!!

Without the efforts of these volunteers, it would not have been possible to set up such a beautiful project. Thanks to all!!dinsdag 15 februari 2022

Diora - Friends for Life

Aan ons Friends for Life programma is toegevoegd: Diora. 
Diora was er heel slecht aan toe, zo slecht dat het kantje boord was...

Ze heeft pupjes gehad maar vermoed wordt dat ze niet genoeg voeding had en dat haar pupjes niet meer in leven zijn. 

Ze krijgt nu de best mogelijke medische en algehele verzorging. 
Wilt u ons helpen Diora te helpen? 

Wilt u haar "Friend for Life" worden? 

Laat het ons weten op het centrale email-adres: 

info@dogrescuegreece.nl


Meer informatie over "Friends for Life" vindt u elders op deze Weblog én op onze Website

Help Diora er weer bovenop! 

Dank u wel - Efcharisto polí


zondag 6 februari 2022

Groot sterilisatie en castratie project in GriekenlandWe staan aan de vooravond van een fantastische gebeurtenis; 
een grote sterilisatie en castratie campagne. 
Dé manier om ervoor te zorgen dat de overpopulatie aan zwerfhonden teruggedrongen wordt,
dat er geen ongewenste pupjes meer geboren en gedumpt worden, 
en dat zo ernstig lijden voorkomen wordt. 

We are on the eve of a fantastic event;
a major sterilization and neutering campaign.
The way to ensure that the overpopulation of stray dogs is reduced, 
that no more unwanted puppies are born and dumped,
and that serious suffering is prevented.

Είμαστε στην παραμονή μιας φανταστικής εκδήλωσης.
μια μεγάλη εκστρατεία στείρωσης και στείρωσης.
Ο τρόπος για να διασφαλιστεί ότι θα μειωθεί ο υπερπληθυσμός των αδέσποτων σκύλων, ότι δεν θα γεννηθούν και θα πεταχτούν άλλα ανεπιθύμητα κουτάβια,
και έτσι αποτρέπεται η σοβαρή ταλαιπωρία.


Special thanks to: 

Mr. Giannis Sykiotis

Mayor of the Prefecture

*

Mr. Nikos Papagrigorou

Mayor of the city of

Agios Konstantinos

*

Mr. Giannis Golfomitsos

President of Filoizoiki Friends Kardias

and 

The Team of

Filoizoiki Friends Kardias

*

GAR

Greek Animal Rescue 

Team

*

Stefanos and Mika Morfonios

Diamond Appartments

Agios Konstantinos

*

and everybody who helps

to help the strays 

and to make this project a

big success

***

Efcharisto polí

Thank you very much

***


Het mocht niet zo zijn... Rust zacht lieve kleintjes

Hoezeer Arnolda ook voor ze vocht, het mocht niet zo zijn... 

In de avond van zaterdag 5 februari overleed het zesde pupje. 

Daarna, in de stilte van de nacht, opende de hemelpoort zich ook voor het laatste pupje. 

Hun lijden is over, ze zijn bij elkaar in de hondenhemel. 

Rust zacht lieve kleintjes

💕💕💕💕💕💕💕

zaterdag 5 februari 2022

Nestje van zeven pupjes gedumpt in het struikgewas in een dichtgeknoopte zak

Hartverscheurend, onbegrijpelijk, wreed, crimineel... 

Het is gewoon niet te bevatten, hoe kan iemand dít doen? 

Een nestje pupjes in een zak knopen en weggooien in de bosjes...

Een medewerker van de gemeente ontdekte ze, hoorde hun gepiep en geschreeuw en sloeg alarm. 

Zeven pupjes, baby's, zwaar onderkoeld, diepe ellende, ernstig lijden... Maar zeker ook voor de arme mama van dit nestje. Welk lot zou haar beschoren zijn? Is ze vermoord? Of leeft ze nog en heeft ze nu geen baby's meer om ze haar melk te geven? 

Arnolda heeft alles op alles gezet. Geprobeerd ze te laten voeden door Alana. Deze lieve moederhond zou misschien melk voor ze hebben. Maar dat had ze niet. En dus probeerde Arnolda ze te redden met flesjes melk. En warmte. 


Pas aan het begin van de avond kwamen ze enigszins op temperatuur, maar 's avonds laat overleden al drie pupjes, waarna 's nachts en in de vroege ochtend het vierde en vijfde pupje stierven. 

Hun lijden was onmetelijk, hun piepen, huilen en schreeuwen ondraaglijk... 

Alana houdt de wacht bij de laatste twee, continue. Ze waakt, weet, voelt... 

Het is er op of er onder, we leven tussen hoop en vrees...


vrijdag 28 januari 2022

De bus - Trots en dankbaar zijn we!

Trots en dankbaar zijn we! 


Dankbaar vóór, en trots óp deze prachtige bus zijn we, die wij dankzij een geweldige sponsor voor een scherpe prijs aan konden schaffen bij
Rothema Auto's in Schaijk

De hondjes goed verzorgd in de bus, de hulpgoederen veilig in de aanhanger. 

Hiermee kunnen we doorgaan met ons reddingswerk en ervoor blijven zorgen dat de honden in Nederland een goed leven krijgen. 

De kennels en waterinstallatie zijn ingebouwd door Hondenauto.nl en de airco door Steenkoud Koeltechniek

Dank aan alle sponsoren en donateurs die dit mogelijk maakten! 

Een extra eervolle vermelding verdient Hondenauto.nl voor de nog steeds voortdurende ondersteuning en samenwerking. Efcharisto polí! Heel veel dank! 
vrijdag 10 december 2021

Kerstactie 2021

                                   Tot ons grote verdriet staat het water ons aan de lippen.

We willen zó ontzettend graag de hondjes blijven helpen! 

Maar vrezen dat dat binnenkort niet meer kan als we nú geen hulp krijgen. 

Er is dringend geld nodig voor: 

Voer, medische kosten, sterilisaties en castraties. 

En daarom vragen we u: 

Doet u dit jaar ook weer mee aan de Kerstactie?

Helpt u mee de boom te vullen en zo de hondjes te helpen?

Klik op de kerstboom! 

Voor elke vijf euro hangen we een kerstbal in de boom. 

Alle beetjes helpen en samen staan we sterk.

Dank u wel! Efcharisto polí!

De boom wordt voller en voller.
Heel veel dank aan alle donateurs! 

P.S. mocht de techniek tegenwerken waardoor u een foutmelding krijgt wanneer u op de kerstboom klikt, dan lukt het waarschijnlijk wel via onze website op deze pagina: 

Lukt het nog steeds niet? Dan vernemen wij dat graag! 

Dank u wel!

vrijdag 12 november 2021

Arnolda's Dagboek - Vrijdag 12 november 2021

Arnolda's Dagboek

Vrijdag 12 november 2021

Nu even tijd om weer wat bij te “kletsen”..... want wat is het druk. We zijn officieel bevoegd om in onze omgeving honden te verzorgen, voeden, mee naar huis en de dierenarts te nemen en op te vangen.

Nou dat hebben we geweten! Of de mensen het ruiken. Binnen no time zat de opvang vol. Ca. 40 honden hebben er hun onderdak gevonden. Drie volwassenen en de rest jonge hond of pup. Het grootste deel van de roedel leeft los op het grondstuk wat we hebben moeten huren. Zes kennels zijn er gebouwd waar we honden in op kunnen vangen die aan moeten sterken of eerst gezond moeten worden alvorens zij los mogen rondlopen. Deze film laat zien hoe het er uitziet:
Zes kleine puppy’s hebben we met de vangkooi van een lunapark gehaald. De eigenaar van het park zocht contact met ons nadat iemand de pups onder botsauto’s attractie had gedumpt. Nog geen kilo zwaar, jong, bang en razendsnel. Met de hand vangen was geen optie. Dus thuis de vangkooi gehaald en naar de grill om een zak gyros te bietsen. Met een half uurtje zaten de 6 pups in de kooi en konden we naar de opvang. Daar sterken zij nu aan en worden behandeld tegen de parasieten en krijgen hun vaccinaties. 
In onze buurt is een oude vervallen camping waar veel honden leven en soms gevoerd worden. Al vrij snel nadat we hier kwamen wonen had ik deze plek ontdekt maar ik kon er niet achter komen wie verantwoordelijk was voor deze honden. De man die de honden voert en in de gaten houdt is voorzitter van de dierenwelzijnsorganisatie van het naburige dorp. Hij wilde maar wat graag hulp. Gouden bergen kunnen we niet beloven omdat het altijd draait om geld. Wonnen we de loterij, dan was het zo opgelost maar we moeten het doen met wat we hebben en krijgen.

Dus van de camping hebben we drie teefjes naar de opvang gebracht. Jonge honden waarvan wij denken dat ze zeker een kans maken op een nieuw leven in Nederland. Laura, Flora en Louiza. De eerste twee hebben we laten steriliseren. Louiza was dat al.


Sterilisatie LauraSterilisatie Flora

Laura is een geweldig lieve hond. Ze zorgt voor de puppy’s, speelt met ze maar leert ze ook dat ze niet over hun grenzen mogen gaan. Als we in de opvang komen staat Laura vooraan om ons te begroeten. Hier is een filmpje van Laura: 
Flora is prachtig. De dierenarts schat haar op een leeftijd van 10 maanden. Ze is nog wat onzeker. Flora geniet van kuilen graven en lekker beschut liggen. Louiza is een pretletter. Ze lacht naar ons en heeft ook haar draai gevonden in de roedel.


Op de camping had ik eerder al een hond gespot met een groot wit uitpuilend oog. Nu we de voorzitter kenden van de dierenwelzijnsorganisatie kon ik eindelijk vragen waarom er niets aan het oog was/werd gedaan. Het bekende en te verwachten antwoord: geen geld. Maar dit kan niet. Deze hond heeft al te lang pijn moeten lijden. Dus geld bij elkaar geschraapt en afspraak gepland bij de dierenarts.
Afgelopen week is King, zoals we hem hebben genoemd, geopereerd. Zijn oog moest verwijderd worden. De druk is nu van zijn zenuwen af en hopelijk geneest het goed. Hij is bij ons thuis in opvang omdat hij medicatie moet hebben. We hebben een heerlijk bed voor hem gemaakt en hij is er met geen mogelijkheid af te krijgen. Zijn staart kwispelt als ik bij hem kom en gulzig eet hij zijn maaltijden. Hij voelt zich echt een King.


Naast King zou er die dag ook nog een teefje gesteriliseerd worden. De voorzitter had hierom gevraagd. Ik kende het teefje niet maar ik was bij de dierenarts toen beide gebracht zouden worden. Ze waren al twee uur later dan afgesproken en toen ze kwamen snapte ik waarom. Aan een vangstok kronkelde de teef. Twee mannen zijn urenlang achter haar aan gerend en hebben haar geprobeerd te vangen. De sedatie die ze had gehad, deed niets door de adrenaline. Ze probeerde met alle macht los te komen uit de vangstok en was vreselijk kwaad. Ze had zichzelf verwond en bovenal zag ik dat ze in een ver stadium drachtig was. Haar pups zou zij één dezer komende dagen moeten baren. 
Noem me maar dom, een uilskuiken, het maakt me niet uit. Ik kan het gewoon niet. Een moeder die al zo ver drachtig is ga ik niet, kán ik niet opzettelijk haar pups laten aborteren.

Ik weet het; het heeft met mijzelf te maken, met mijn verleden, met het overlijden van mijn 

5-jarige dochter en vorig jaar het overlijden van mijn kleindochter.  

Steriliseren prima. Ben ik een voorstander van. Pups aborteren vlak voor de geboorte, ik kan het niet.

Dus moederhond mee naar huis. De puppy opvang is in orde gemaakt. Werpkist met rode lamp staat klaar. Moederhond heeft de naam Kim gekregen. In het begin gromde ze nog en mocht ik niet bij haar in de buurt komen. Vanmiddag nam ze een heel lekker stukje vis van mij aan. Het komt wel goed denk ik. Vannacht heeft ze voor het eerst ontspannen in de werpkist geslapen onder de warmtelamp. Ze krijgt hoogwaardige voeding en vitamines. Nu hopen dat alles goed gaat en zij in alle rust haar pups op de wereld kan zetten.

Kim is vernoemd naar de hond van een hele lieve vriendin die hier de afgelopen week was om mee te helpen. Wat heeft zij gebikkeld. Ik denk dat ze geen poep meer kan zien. Genoten heeft ze van alle honden in de opvang. Het is fantastisch als mensen willen komen om de honden te verzorgen en samen met ons een gezellige tijd te hebben. Dank lieve vriendin dat je er weer was. 


Arnolda - Agios Konstantinos

Dog Rescue Greece


P.s. We hebben heel veel video's gemaakt. Enkele plaats ik hier onder in mijn dagboek. 

Alle andere video's vindt u op het YouTube-kanaal van Dog Rescue Greece*Dierenliefde kent geen grenzen*
 
Dog Rescue Greece is een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland erkende organisatie (UBN 6798725)
Dog Rescue Greece is erkend door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (EG 310381)
Dog Rescue Greece beschikt over een NVWA-transportvergunning onder nummer 322520
Dog Rescue Greece staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK 55015964)
Dog Rescue Greece is een ANBI geregistreerde stichting (RSIN 851530175)